Van Heeckeren Hotel Ameland

TERMS & CONDITIONS

Dit zijn de Algemene voorwaarden van het Van Heeckeren Hotel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54467691, geregistreerd op het adres Kerkplein 6, 9163 HB Nes (Ameland), btw-nummer 8191.12.446B03. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van het Van Heeckeren Hotel en op elk gebruik van de website www.vanheeckerenhotel.nl en onderliggende webpagina’s (verder: de ‘website’), e-mail receptie@vanheeckerenhotel.nl of info@vanheeckerenhotel.nl (verder: e-mail) of telefoon ((0031)(0)519546500 of (0031)(0)519546501 (verder: telefoon).

Door gebruik te maken van de website, stemt u ermee in te zijn gebonden aan deze Algemene voorwaarden. Het Van Heeckeren Hotel heeft het recht deze Algemene voorwaarden op enig moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Het is raadzaam deze Algemene voorwaarden bij herhaald gebruik (opnieuw) door te nemen.

 

Reserveringen en diensten`
U kunt een kamer in het Van Heeckeren Hotel reserveren via de website, per e-mail of telefonisch. Gelieve reserveringen te gegarandeerd door middel van een creditcard die geldig is op de datum van aankomst. Verlopen creditcards worden niet geaccepteerd.

Voor boekingen die worden uitgevoerd via de website, e-mail of telefoon gelden de op dat moment van toepassing zijnde tarieven. Het Van Heeckeren Hotel is te allen tijde gerechtigd een reservering niet te accepteren of uit te voeren, of aanvullende voorwaarden te verbinden aan de acceptatie of uitvoering van een reservering.

Persoonsgegevens die het Van Heeckeren Hotel van u verzamelt, worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van het Van Heeckeren Hotel. Het Privacybeleid kunt u elders op de website van Van Heeckeren Hotel  raadplegen.

U dient gebruik te maken van de diensten van het Van Heeckeren Hotel in overeenstemming met het toepasselijk recht, deze Algemene voorwaarden, de gangbare fatsoensnormen en redelijke instructies van het Van Heeckeren Hotel, zoals gepubliceerd op de website of verstrekt in het hotel. Het is derhalve niet toegestaan de diensten te gebruiken voor onwettige doeleinden, op een wijze die schade zou kunnen toebrengen aan de rechten en/of belangen van derden of die naar het oordeel van het Van Heeckeren Hotel op enige wijze schade zou kunnen toebrengen aan het Van Heeckeren Hotel. Indien u handelt in strijd met het voorgaande, behoudt het Van Heeckeren Hotel zich het recht voor verdere dienstverlening aan u te weigeren. U bent aansprakelijk voor alle schade en onkosten die worden geleden door het Van Heeckeren Hotel als gevolg van de schending van deze bepaling, zonder dat daarvoor een voorafgaande vordering of kennisgeving van ingebrekestelling noodzakelijk is.

 

Annulering en beëindiging
Fully Flexible:
Annulering of wijziging van een Fully Flexible reservering dient uiterlijk om 18.00 uur (plaatselijke tijd op de locatie van het hotel) 7 dagen voorafgaande aan de dag van aankomst plaats te vinden. Anders worden de kosten voor 1 overnachting in rekening gebracht. Kosten voor niet verschijnen: 1 nacht.

Non-Refundable:
Non-Refundable reserveringen zijn niet te annuleren of te verschuiven. Bij een annulering wordt het volledige reserveringsbedrag doorbelast.

Aangezien de diensten van het Van Heeckeren Hotel betrekking hebben op accommodatie en/of recreatieve diensten die plaatsvinden binnen een bepaalde periode of op een bepaalde datum en/of tijd, zijn wettelijke voorschriften die de klant het recht geven een overeenkomst die op afstand is gesloten zonder opgaaf van redenen en binnen een bepaalde periode op te zeggen niet van toepassing op de overeenkomst die is gesloten via de Website, per e-mail of per telefoon, noch op de diensten.

 

Betaling
De tarieven die op de website worden vermeld, zijn inclusief btw, en eventuele andere toeslagen, tenzij anders aangegeven, exclusief City tax & handlingfee (€4,85 p.p.p.n.). Het Van Heeckeren Hotel behoudt zich het recht voor deze tarieven zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen om redenen die dit rechtvaardigen.

In het geval van het uitblijven van (tijdige) betaling, bent u in gebreke, zonder dat daarvoor een voorafgaande vordering of kennisgeving van ingebrekestelling noodzakelijk is. Indien u ondanks de vordering of kennisgeving van ingebrekestelling nog steeds verzuimt te betalen, heeft het Van Heeckeren Hotel het recht de vordering over te dragen aan een derde partij.

 

Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website
U erkent en stemt ermee in dat de website materiaal bevat dat is beschermd op grond van het auteursrecht. Bepaalde namen, woorden, titels, uitdrukkingen, logo’s, pictogrammen, afbeeldingen of ontwerpen op de pagina’s van deze website kunnen handelsnamen, handelsmerken of dienstmerken van het Van Heeckeren Hotel of gelieerde ondernemingen zijn. De vermelding van deze handelsmerken, handelsnamen of dienstmerken op pagina’s van deze website houdt niet in dat enigerlei licentie wordt verleend aan een ander.

Het is toegestaan materiaal dat op deze website is gepubliceerd te downloaden voor niet-commerciële doeleinden, tijdelijk op te slaan op één computer en af te drukken, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke doeleinden. U stemt ermee in dat u geen eigendom verkrijgt met betrekking tot inhoud die u hebt gedownload. Het is niet toegestaan kopieën van het materiaal te distribueren, voor welk doeleinde dan ook, of in een ‘frame’ op te nemen op een door u gemaakte of beheerde website. U stemt ermee in u te houden aan alle auteursrechtaanduidingen, aanwijzingen en beperkingen met betrekking tot inhoud op deze website.

Ongeautoriseerd downloaden, verzenden, heruitgeven of anderszins kopiëren of aanpassen van materiaal dat op deze website is gepubliceerd, met inbegrip van handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken, kan in strijd zijn met het merkenrecht en auteursrecht en kan leiden tot gerechtelijke stappen. Het Van Heeckeren Hotel behoudt zich het recht voor gerechtelijke stappen te nemen in het geval van ongeautoriseerd gebruik van handelsnamen, handelsmerken en afbeeldingen van het Van Heeckeren Hotel en gelieerde ondernemingen die op deze website te vinden zijn.

 

Geen onwettig of verboden gebruik
Als voorwaarde voor het gebruik van deze website geeft u het Van Heeckeren Hotel de garantie dat u deze website niet zult gebruiken voor enig doeleinde dat onwettig of in strijd met deze Algemene voorwaarden is.

Het Van Heeckeren Hotel heeft niet de verplichting toezicht of nacontrole uit te oefenen met betrekking tot discussies, chats, inzendingen, transmissies, bulletinboards en dergelijke op deze website en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op grond van de inhoud hiervan, noch voor fouten, eerroof, laster, smaad, verzwijging, leugens, obsceniteit, pornografie, godslastering, gevaarlijke elementen of onnauwkeurigheden in informatie binnen deze onderdelen van de website. Indien u van mening bent dan enig onderdeel van de inhoud van de website in strijd is met het intellectueel eigendomsrecht of op enige andere wijze onwettig is, dient u een kennisgeving te sturen naar het Van Heeckeren Hotel met een volledige en nauwkeurige beschrijving van de betreffende inhoud en de reden waarom deze onwettig is.

Het is niet toegestaan onwettig, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal te plaatsen of te verzenden, of materiaal dat mogelijk neerkomt op of aanzet tot gedrag dat een strafrechtelijke overtreding inhoudt, aanleiding geeft tot civiele aansprakelijkheid, of anderszins in strijd is met de wet. Het Van Heeckeren Hotel zal volledige samenwerking verlenen in het geval van een verzoek van wetshandhavende instanties of een gerechtelijk bevel om de identiteit bekend te maken van een persoon die dergelijke informatie of materialen heeft ingezonden.

 

Afwijzing van garanties
Het Van Heeckeren Hotel heeft de informatie op deze website samengesteld ten behoeve van gasten, potentiële gasten en professionals in de reissector. De informatie, materialen en softwarealgoritmen die op deze website zijn opgenomen of die vanaf deze website kunnen worden gedownload, met inbegrip van tekst, grafische elementen en koppelingen, worden verstrekt ‘zoals deze zijn’ en ‘naar beschikbaarheid’.

De informatie en materialen op deze website worden geacht waarheidsgetrouw en volledig te zijn op het moment van publicatie. Hoewel het Van Heeckeren Hotel tracht erop toe te zien dat alle informatie en materialen actueel en waarheidsgetrouw blijven, kunnen deze zonder voorafgaande kennisgeving veranderen en kan het Van Heeckeren Hotel niet garanderen dat deze te allen tijde waarheidsgetrouw, volledig en actueel zijn. Daarnaast kan het Van Heeckeren Hotel de nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid van softwarealgoritmen niet garanderen en wijst het hotel elke aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in softwarealgoritmen uitdrukkelijk van de hand.

Het Van Heeckeren Hotel garandeert niet dat de website en/of de diensten ervan te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zullen zijn.

Er wordt geen enkele vorm van garantie gegeven, impliciet, expliciet of wettelijk, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties met betrekking tot niet-schenden van intellectuele eigendomsrechten of rechten van derden, eigendom, verborgen gebreken, ononderbroken werking, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het vrij zijn van computervirussen, met betrekking tot de informatie, materialen en softwarealgoritmen.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van het Van Heeckeren Hotel in verband met een toerekenbare schending van haar verplichtingen en/of in verband met een onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot compensatie voor directe schade die door u wordt geleden tot een bedrag dat niet hoger is dan de totale prijs die door u is betaald aan het Van Heeckeren Hotel voor de diensten waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. In geen enkele omstandigheid zal de totale aansprakelijkheid van het Van Heeckeren Hotel voor directe schade, van welke aard dan ook, hoger zijn dan een bedrag van € 500.

Uitsluitend de volgende schade wordt beschouwd als directe schade:

  1. schade aan eigendommen;
  2. redelijke kosten verbonden aan de beoordeling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover deze beoordeling betrekking heeft op directe schade, zoals beschreven in deze Algemene voorwaarden;
  3. redelijke kosten verbonden aan het voorkomen of beperken van de schade, voor zover u kunt bewijzen dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van directe schade, zoals beschreven in deze Algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid van het Van Heeckeren Hotel voor schade anders dan directe schade (‘indirecte schade’), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, morele of gevolgschade, winstderving, gemiste kansen, verlies van informatie, onkosten gemaakt in verband met deze website of een website die ermee is gekoppeld, of voor schade voortkomend uit het gebruik of onvermogen tot het gebruik van de website, softwarealgoritmen of gekoppelde websites door onderbrekingen, gebreken, vertragingen in werking of transmissie, computervirussen of lijn- of systeemstoringen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De beperkingen die worden genoemd in de voorgaande paragrafen van dit artikel komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzettelijke of bewuste roekeloosheid van het Van Heeckeren Hotel of haar managers (‘eigen handelingen’).

Een voorwaarde voor het ontstaan van recht op schadevergoeding is te allen tijde dat u de schade zo snel mogelijk na het ontstaan ervan dient te melden aan het Van Heeckeren Hotel. Eventuele schadevorderingen tegen het Van Heeckeren Hotel die niet worden ingediend binnen een periode van 6 maanden na het ontstaan van de grond van de vordering, zijn niet meer ontvankelijk.

 

Koppelingen naar websites van derden
Het Van Heeckeren Hotel heeft geen zeggenschap over websites van derden en is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van gekoppelde websites of koppelingen die zich bevinden op een gekoppelde website. Het Van Heeckeren Hotel biedt dergelijke koppelingen uitsluitend voor uw gemak. Het opnemen van een koppeling houdt niet in dat de gekoppelde website of de informatie die daarop is opgenomen is goedgekeurd, onderzocht of gecontroleerd door het Van Heeckeren Hotel.

Het gebruik van softwarealgoritmen die beschikbaar zijn op de website en koppelingen naar andere internetbronnen is geheel op eigen risico. De inhoud, waarheidsgetrouwheid, verkondigde standpunten en andere koppelingen die door deze softwarealgoritmen en bronnen worden verstrekt, zijn niet onderzocht, geverifieerd, gecontroleerd of goedgekeurd door het Van Heeckeren Hotel.

 

Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze Algemene voorwaarden en alle overeenkomsten en geschillen die mogelijk voortvloeien uit of verband houden met de Algemene voorwaarden of het gebruik van de website of diensten van het Van Heeckeren Hotel, zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Deze rechtskeuze ontneemt u echter niet de bescherming die u wordt geboden door bepalingen die op grond van uw binnenlands recht niet kunnen worden uitgesloten door middel van een overeenkomst.

Voor zover nationaal of internationaal recht niet anders voorschrijft, worden eventuele geschillen voortkomend uit of in verband met deze Algemene voorwaarden of het gebruik van de website of diensten van het Van Heeckeren Hotel uitsluitend voorgelegd aan het bevoegde gerechtshof in Leeuwarden.

Alle bovenstaande bepalingen zijn eveneens van toepassingen op reserveringen en verblijven bij onze zusteronderneming The Sunset Apartments & Ambla Appartementen, bekend als Van Workum Verhuur, met als adres: Westerlaan 33a, 9161AN, Hollum Ameland met KVK registratienummer: 68749732.

EN | DE